Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wolfgraf Design Tomasz Maj

§1. Definicje

 • Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • 1.1 Usługodawca – Wolfgraf Design Tomasz Maj, Opatkowice 9, 32-100 Proszowice NIP: 682-146-47-84
 • 1.2 Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła Umowę z Usługodawcą.
 • 1.3 Konsument – osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 1.4 Strona Internetowa – strona internetowa wskazana w Umowie przez Klienta.
 • 1.5 Okres Rozliczeniowy – okres rozliczeniowy stosowany na podstawie Regulaminu, Umowy i Cennika, pokrywający się z miesiącem kalendarzowym.
 • 1.6 Usługa pakietowa – zespół komplementarnych usług świadczonych przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem, Umową i Cennikiem.
 • 1.7 Usługi dodatkowe – usługi świadczone za dodatkowym wynagrodzeniem przez Usługodawcę, w ramach Usługi pakietowej, które wykraczają poza zakres wybranego przez Klienta Pakietu. Usługi dodatkowe oraz wynagrodzenie za ich świadczenie określa Cennik.
 • 1.8 Dane Dostępowe – wszystkie niezbędne do zarządzania dane umożliwiające zarządzanie hostingiem, domeną internetową, serwerem dedykowanym, profilem lub kontem na portalu internetowym itp.
 • 1.9 Uprawnienia – przekazanie możliwości zarządzania domeną, hostingiem, panelem statystyk itd. na dane dostępowe będące w posiadaniu Usługodawcy.
 • 1.10 Preferencyjne Warunki – preferencyjne warunki świadczenia usług przez Usługodawcę w ramach Usługi pakietowe, zgodnie z Regulaminem, Umową i Cennikiem.
 • 1.11 Pakiet – odpowiedni zestaw komplementarnych usług, określony szczegółowo w Cenniku.
 • 1.12 Umowa – umowa o świadczenie Usługi pakietowe.
 • 1.13 Cennik – cennik Usługi pakietowe.
 • 1.14 Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności dokument sporządzony w formie pisemnej, wiadomość e-mail;
 • 1.14 Okres umorzenia usług na warunkach preferencyjnych – ilość dni, po upływie których wynagrodzenie za usługę wykonaną na Warunkach preferencyjnych zostaje całkowicie umorzona, jeżeli wartość nie jest określona w Umowie lub Cenniku przyjmuję się wartość 365 dni.

§2. Postanowienia ogólne

 • Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1244). Regulamin wraz z Cennikiem stanową integralną część Umowy.
 • 2.1 Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę pakietową zakresie określony w Cenniku
 • 2.2 Ponadto Usługodawca, pod warunkiem otrzymania od Klienta niezbędnych Danych Dostępowych lub otrzymania niezbędnych Uprawnień, świadczy drogą elektroniczną Usługę pakietową w zakresie określonym w Cenniku.
 • 2.3 Usługodawca może świadczyć drogą elektroniczną Usługę pakietową na Preferencyjnych Warunkach w zakresie w określonym w Cenniku.
 • 2.4 Usługodawca, w ramach Usługi pakietowej, może za dodatkowym wynagrodzeniem świadczyć Klientowi Usługi dodatkowe wykraczające poza zakres Pakietu wybranego przez Klienta w Umowie a szczegółowo określone w Cenniku.
 • 2.5 Usługodawca poinformuje Klienta przed wykonaniem którejkolwiek z usług opisanych w ust. 2.2.-2.4. powyżej, o tym, że dana usługa realizowana jest na Preferencyjnych Warunkach lub za dodatkowym wynagrodzeniem.
 • 2.6 Każdy może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.wolfgraf.pl, pobrać go w formie pliku oraz wydrukować.

§3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę

 • 3.1 Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, system teleinformatyczny z którego korzysta Klient powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  • 3.1.1 Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
  • 3.1.2 Mozilla Firefox w wersji 25 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
  • 3.1.3 Opera w wersji 17 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
  • 3.1.4 Google Chrome w wersji 31 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
  • 3.1.5 Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
  • 3.1.6 Akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, Quick Time, Acrobat Reader w wypadku gdy Serwis poprosi o ich instalację.
 • 3.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w technicznym sposobie realizowania Usługi pakietowe, bez pogarszania jej jakości oraz bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.
 • 3.3 Usługodawca jest uprawniony do przesyłania Klientom w drodze elektronicznej informacji technicznych i systemowych dotyczących technicznego sposobu realizacji Usługi pakietowe. Takie informacje nie stanowią informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1244).
 • 3.4 Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1244) oraz potwierdza, że został poinformowany przez Usługodawcę o przysługiwaniu mu prawa dostępu do treści swoich danych, zebranych przez Usługodawcę oraz ich aktualizacji.
 • 3.5 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, zarówno przy podpisywaniu Umowy jak i w czasie jej realizacji.
 • 3.6 Usługodawca na podstawie upoważnienia ustawowego może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy:
  • 3.6.1 nazwisko i imiona Klienta
  • 3.6.2 numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • 3.6.3 adres zameldowania na pobyt stały,
  • 3.6.4 adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w ust. 3.6.3.,
  • 3.6.5 dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta,
  • 3.6.6 adresy elektroniczne Klienta.
 • 3.7 Klient zawierając Umowę o świadczenie drogą elektroniczną Usługi pakietowe może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Klienta obejmujących:
  • 3.7.1 imię, nazwisko, nazwę (firmę) przedsiębiorcy,
  • 3.7.2 adres zameldowania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
  • 3.7.3 adres wykonywania działalności,
  • 3.7.4 adresy elektroniczne,
  • 3.7.5 nr NIP,
  • 3.7.6 nr REGON,
  • 3.7.7 nr PESEL,
  • 3.7.8 nr rachunku bankowego,
  • 3.7.9 nr telefonu kontaktowego.

  która to zgoda zostanie udzielona na odrębnym trwałym nośniku.

 • 3.8 Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w okresie obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym do rozliczenia Usługi pakietowe oraz dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy, a także w zakresie dopuszczonym do przetwarzania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa lub Umowy.
 • 3.9 Klient może wyrazić zgodę na opublikowanie przez Usługodawcę nazwy Klienta (w tym imienia i nazwiska), logotypu oraz adresu Strony Internetowej, a także referencji wystawionych przez Klienta Usługodawcy na liście referencyjnej Usługodawcy. Publikacja jest dokonywana w sposób nienaruszający dobrego imienia Klienta. Klient udziela zgody wysyłając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną z adresu e-mail wpisanego przez Klienta w Umowie.
 • 3.10 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zachowanie w tajemnicy loginu i hasła, umożliwiających Klientowi dostęp do wszelkiego rodzaju komunikatorów elektronicznych, za pomocą których Klient kontaktuje się z Usługodawcą. Usługodawca nie odpowiada za następstwa ujawnienia przez Klienta osobie trzeciej swojego loginu i hasła, a także za następstwa niewylogowania się przez Użytkownika z serwisu po zakończeniu sesji oraz korzystania przez Użytkownika z opcji „zapamiętaj hasło” lub podobnej, oferowanej przez przeglądarkę internetową Użytkownika.
 • 3.11 Wszelkie oświadczenia kierowane przez Klienta do Usługodawcy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Klienta podanego w Umowie są traktowane przez Usługodawcę jako oświadczenia pochodzące od Klienta. Usługodawca nie ma obowiązku dodatkowej weryfikacji źródła takich oświadczeń.
 • 3.12 Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za czyny dokonane lub zaniechane z winy umyślnej. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do Umów z Konsumentem.
 • 3.13 Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

§4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • 4.1 Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi pakietowe zostaje zawarta na czas nieoznaczony zgodnie z jedną z następujących następująca procedur:
  • 4.1.1 Zawarcia Umowy na odległość bądź osobiście;
   • 4.1.1.1 Klient uzgadnia z Usługodawcą treść Umowy za pomocą środków komunikowania się na odległość bądź osobiście;.
   • 4.1.1.2 Usługodawca wysyła Klientowi projekt Umowy wraz z Regulaminem i Cennikiem w formacie uniemożliwiającym edycję na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej;.
   • 4.1.1.3 Klient podpisuje własnoręcznie dwa wydruki Umowy i nadaje je przesyłką poleconą na adres Usługodawcy wskazany w ust. 1.1.
   • 4.1.1.4 Klient może również doręczyć podpisane dwa wydruki Umowy bezpośrednio pod adres Usługodawcy określony w ust. 1.1.
   • 4.1.1.5 Usługodawca podpisuje drugi egzemplarz Umowy i nadaje go przesyłką poleconą na adres Klienta wskazany w Umowie. Usługodawca może również doręczyć podpisany przez siebie drugi egzemplarz Umowy bezpośrednio pod adres Klienta wskazany w Umowie.
  • 4.1.2 Zawarcia Umowy drogą elektroniczną:
   • 4.1.2.1 Klient uzgadnia z Usługodawcą treść Umowy za pomocą środków komunikowania się na odległość bądź osobiście.
   • 4.1.2.2 Usługodawca wysyła Klientowi projekt Umowy w formacie uniemożliwiającym edycję na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
   • 4.1.2.3 Klient potwierdza zawarcie Umowy poprzez kliknięcie na odnośnik o treści „Zatwierdzam i płacę” w treści e-maila przesłanego przez Usługodawcę zawierającego załączoną Umowę, Regulamin i Cennik w formacie PDF. Usługodawca niezwłocznie przesyła na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie, iż doszło do zawarcia Umowy.
   • 4.1.2.4 Klient uiszcza Wynagrodzenie całkowite miesięczne za pierwszy Okres rozliczeniowy.
 • 4.2 Klient ma wgląd do danych podanych przy zawieraniu Umowy oraz w toku jej realizacji. Klient może w każdym czasie aktualizować podane dane oraz korygować błędy w tych danych.
 • 4.3 Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w każdym czasie – w razie gdy Klient dopuścił się naruszenia Umowy, Regulaminu lub Cennika, lub dopuścił się naruszenia powszechnie obowiązującego prawa w związku z korzystaniem z Usługi pakietowej. w szczególności dotyczy to sytuacji, gdy:
  • 4.3.1 Klient utracił na rzecz osób trzecich prawo własności lub dzierżawy zasobu wskazanej w Umowie do realizacji Usługi pakietowej na okres dłuższy niż 30 dni.
  • 4.3.2 Klient opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek wierzytelności względem Usługodawcy wynikającego z Umowy o więcej niż 30 dni.
 • 4.4 Klient może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn w trybie natychmiastowym w każdym czasie. Klient rozwiązuje Umowę w drodze pisemnego oświadczenia nadanego przesyłką poleconą na adres Usługodawcy wskazany w ust. 1.1. Regulaminu.
 • 4.5 w razie skorzystania przez Usługodawcę z uprawnienia przewidzianego w ust. 4.3. lub przez Klienta z uprawnienia przewidzianego w ust. 4.4., Klient zapłaci Usługodawcy w terminie 7 dni od rozwiązania Umowy odszkodowanie w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia całościowego miesięcznego za Usługę pakietowej, należnego Usługodawcy od Klienta w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym Klient rozwiązał Umowę w trybie natychmiastowym. w razie trzykrotności Wynagrodzenia całościowego miesięcznego za Usługę pakietową wynikającego z Umowy i Cennika.
 • 4.6 Ustęp 4.5. nie ma zastosowania do Umów z Konsumentem a ust. 4.4. ma zastosowanie do Umów z Konsumentem wyłącznie w sytuacji określonej w ust. 12.6.
 • 4.7 w razie skorzystania przez Usługodawcę z uprawnienia przewidzianego w ust. 4.3. lub przez Klienta z uprawnienia przewidzianego w ust. 4.4. albo ust. 4.8 , Klient zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy w terminie 7 dni od rozwiązania Umowy wynagrodzenie za usługę świadczoną przez Usługodawcę na Preferencyjnych Warunkach na rzecz Klienta. Wynagrodzenie o którym mowa w zdaniu poprzednim obliczone będzie na podstawie Cennika i przy uwzględnieniu ust. 8.4. Regulaminu.
 • 4.8 Każda ze stron może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 • 4.9 Nie istnieje minimalny okres trwania Umowy, przed upływem którego nie może ona być rozwiązana.
 • 4.10 Klientowi nie przysługuje względem Usługodawcy roszczenie o naprawienie szkody w razie skorzystania przez Usługodawcę z uprawnień przewidzianych w ust. 4.3. lub 4.8.

§5. Warunki odstąpienia od Umowy

 • 5.1 Konsument, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie czternastu dni liczonym od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie listem poleconym oświadczenia przed jego upływem listem poleconym.
 • 5.2 Wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę zawarcia umowy, Konsument otrzymuje wzór formularza odstąpienia od Umowy.
 • 5.3 w razie odstąpienia od Umowy przez Konsumenta w trybie przewidzianym w ust 5.1. Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 • 5.4 Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego przed upływem terminu, o którym mowa w ust 5.1 na podstawie złożonego przez Konsumenta wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy; usług w zakresie gier hazardowych.

§6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 • 6.1 Użytkownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości lub reklamacje związane z Usługą pakietową na adres *protected email* także składane za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w ust. 1.1.
 • 6.2 Reklamacje można zgłaszać w terminie 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania. w razie złożenia reklamacji na adres korespondencyjny za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia przesyłki Usługodawcy.
 • 6.3 Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 10 dni roboczych od ich otrzymania.

§7. Wynagrodzenie

 • 7.1 Klient zobowiązany jest uiszczać Usługodawcy Wynagrodzenie całkowite miesięczne za Usługę pakietową.
 • 7.2 Na Wynagrodzenie całkowite miesięczne składa się – Wynagrodzenie stałe.
 • 7.3 w przypadku, gdy w skali jednego Okresu rozliczeniowego, suma Wynagrodzenia stałego oraz wyliczonego Wynagrodzenia od efektu jest mniejsza od Wynagrodzenia całkowitego miesięcznego, pozostała różnica przeznaczana jest na realizację Kampanii linków sponsorowanych. Usługodawca jest uprawniony do pomniejszenia kwoty różnicy, o której mowa w zdaniu poprzednim, o Wynagrodzenie prowizyjne za zarządzanie.
 • 7.4 Wynagrodzenie całkowite miesięczne za Usługę pakietową płatne jest z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego Okres rozliczeniowy.
 • 7.5 w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem każdego Okresu Rozliczeniowego Usługodawca wystawi Klientowi dokument pro forma za świadczenie Usługi pakietową i dostarczy ją drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Umowie. w przypadku nieopłacenia w terminie dokumentu proforma przez Klienta, Usługodawca wystawia w pierwszym dniu roboczym Okresu Rozliczeniowego fakturę VAT z 45 dniowym terminem płatności na kwotę Wynagrodzenia całkowitego miesięcznego za dany Okres Rozliczeniowy powiększonego o 10%. Kwota zwiększenia Wynagrodzenia całkowitego zostaje doliczona od Wynagrodzenia stałego i nie oznacza zwiększenia zakresu prac realizowanego w ramach usługi pakietowej.
 • 7.6 w terminie do 14 dni od uznania na rachunku bankowym Usługodawcy kwoty Wynagrodzenia całkowitego miesięcznego należnego zgodnie z dokumentem pro forma, Usługodawca wystawi fakturę VAT obejmującą tę kwotę i doręczy ją drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Umowie.
 • 7.7 Klient akceptuje wystawienie i przesyłanie faktury VAT w formie elektronicznej przez Usługobiorcę. Formatem faktury VAT w formie elektronicznej jest format PDF. Za moment doręczenia Klientowi drogą elektroniczną faktury VAT uznaje się moment wysłania jej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Umowie.
 • 7.8 Usługodawca może bez zgody dłużnika w każdym czasie przenieść wynikające z Umowy wierzytelności, w tym roszczenie o zapłatę Wynagrodzenia całkowitego miesięcznego za Usługę pakietową oraz prawo do wynagrodzenia za Usługi dodatkowe, na rzecz dowolnego podmiotu trzeciego, w szczególności na rzecz spółki powiązanej kapitałowo z Usługodawcą lub na rzecz wyspecjalizowanej instytucji finansowej świadczącej usługę faktoringu. Dłużnik zostanie powiadomiony o cesji wierzytelności z trzydziestodniowym wyprzedzeniem listem poleconym, wysłanym na adres podany w Umowie oraz informacją wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w Umowie. Zdanie poprzednie nie stosuje się do factoringu.
 • 7.9 Postanowienie ust. 7.8. powyżej nie znajduje zastosowania do Umów z Konsumentem. Przeniesienie wierzytelności z Umowy na podmiot trzeci wymaga pisemnej zgody Konsumenta.
 • 7.10 Wynagrodzenie całkowite miesięczne za Usługę pakietową jest corocznie waloryzowane w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, co nie stanowi zmiany Regulaminu, Cennika lub Umowy.
 • 7.11 Postanowienie ust. 7.10. nie ma zastosowania do Umów z Konsumentem.

§8. Preferencyjne Warunki

 • 8.1 Klient w czasie trwania Umowy może zlecić Usługodawcy (w drodze pisemnej lub elektronicznej) świadczenie usług na Preferencyjnych Warunkach w granicach kwotowych ustalonych w Cenniku i w zakresie katalogu określonego w ust. 2.3. Regulaminu.
 • 8.2 Granice kwotowe i zakres usług świadczonych na Preferencyjnych Warunkach zależy każdorazowo od wybranego przez Klienta Pakietu.
 • 8.3 Preferencyjne Warunki realizowania usługi oznaczają, że dana usługa jest świadczona nieodpłatnie, pod warunkiem, że Umowa nie zostanie rozwiązana przed upływem Okres umorzenia usług na warunkach preferencyjnych od dnia realizacji zlecenia.
 • 8.4 w przypadku gdy Umowa zostanie rozwiązana przed upływem Okres umorzenia usług na warunkach preferencyjnych od realizacji zlecenia na Warunkach preferencyjnych, Usługodawca naliczy Klientowi Wynagrodzenie całkowite miesięczne za realizowaną usługę proporcjonalnie w stosunku do okresu pozostałego do upływu Okresu umorzenia usług na warunkach preferencyjnych, a Okres umorzenia usług na warunkach preferencyjnych Wynagrodzenie za usługi świadczone na Preferencyjnych Warunkach, płatne jest na podstawie dokumentu pro forma z datą wymagalności przypadającą nie wcześniej niż na 7 dzień od dnia rozwiązania Umowy. w przypadku nieopłacenia w terminie dokumentu proforma przez Klienta, Usługodawca wystawia w pierwszym dniu roboczym po rozwiązaniu Umowy fakturę VAT z 45 dniowym terminem płatności na kwotę Wynagrodzenia za usługi świadczone na Preferencyjnych Warunkach powiększoną o 10%. Ustępy 7.5.-7.7. Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 • 8.5 w zakres usług realizowanych na Preferencyjnych Warunkach Usługodawca może, w porozumieniu z Klientem, włączyć Usługę dodatkową wymienioną w Cenniku, która w całości lub w części będzie świadczona na Preferencyjnych Warunkach. Szczegółowe warunki realizacji tej Usługi dodatkowej Strony określą w odrębnym porozumieniu do którego, w zakresie tam nieuregulowanym, zastosowanie będą mieć postanowienia Regulaminu i Cennika.

§9. Prawa Autorskie

 • 9.1 Jeżeli w związku z wykonywaniem Umowy Usługodawca stworzy utwór lub przedmiot praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), wówczas każdorazowo, z chwilą opłacenia w całości wynagrodzenia za Usługę, w ramach której powstał Utwór, Usługodawca przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe wraz z wyłącznym zezwoleniem na wykonywanie praw zależnych. Przeniesienie praw autorskich majątkowych jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz upoważnia Klienta do ich wykorzystywania na następujących polach eksploatacji:
  • 9.1.1.W zakresie tych Utworów, które mają charakter programu komputerowego:
   • 9.1.1.1. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała
   • 9.1.1.2 rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.
  • 9.1.2 We wszelkim pozostałym zakresie:
   • 9.1.2.2 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
   • 9.1.2.3 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – jakiekolwiek wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
   • 9.1.2.4 w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w ust. 9.1.2.2. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jakiekolwiek rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w tym w telefonii mobilnej i Internecie, w tym także w taki sposób aby pojedyncze osoby miały dostęp do Utworów w wybranym przez siebie miejscu i czasie.
 • 9.2 Usługodawca zezwala Klientowi na oznaczanie Utworów notą copyright Klienta oraz zezwala na niepodawanie informacji o swoim autorstwie Utworów, ani o autorstwie osób uczestniczących w ich powstaniu.
 • 9.3 Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z zezwoleniem na wykonywanie praw zależnych, na wszystkich polach eksploatacji określonych w punktach poprzedzających, zawarte jest w wynagrodzeniu Usługodawcy za realizację usługi.

§10. Poufność

 • 10.1 w związku z powierzeniem sobie wzajemnie przez Strony Informacji Poufnych, Strony zobowiązane są przez cały okres obowiązywania Umowy, jak też w okresie 2 lat po jej zakończeniu, do zachowania Informacji Poufnych w poufności oraz zapewnienia ich ochrony w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chronią własne informacje poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach.
 • 10.2 Strony w szczególności:
  • 10.2.1 nie ujawnią żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, poza osobami upoważnionymi do otrzymania takich informacji przez Usługodawcę;
  • 10.2.2 nie będą tworzyć żadnych kopii otrzymanych Informacji Poufnych, otrzymanych od Usługodawcy, z wyjątkiem kopii niezbędnych dla pracowników Klienta realizacji Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako należące do Usługodawcy danej Strony i oznaczone napisem: „poufne”, „zastrzeżone” lub podobnej treści;
  • 10.2.3 nie będą wykorzystywać otrzymanych Informacji Poufnych dla celów innych niż służących współpracy pomiędzy Stronami;
  • 10.2.4 w przypadku zaprzestania współpracy, niezwłocznie zwrócą sobie nawzajem wszystkie dokumenty i informacje zawierające Informacje Poufne, nie pozostawiając sobie ani innym osobom trzecim żadnych ich kopii.
 • 10.3 Strony mogą ujawnić Informacje Poufne tylko po uzyskaniu uprzedniego pisemnego zezwolenia drugiej Strony lub jeżeli wynika to z żądania sądu lub innego uprawnionego organu, pod warunkiem, że ujawnienie takie jest obowiązkowe i że umożliwiono Usługodawcy drugiej stronie uzasadnioną kontrolę ujawnianej informacji przed dokonaniem ujawnienia oraz zapewniono możliwość zgłoszenia zastrzeżenia co do faktu ujawnienia.
 • 10.4 w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień zawartych w ust. 10.1.-10.3. powyżej, Strona naruszająca zapłaci drugiej Stronie karę umowną w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie, przy czym każda ze Stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§11. Raportowanie

 • 11.1 Usługodawca jest zobowiązany do monitorowania efektów realizacji Usługi pakietowej.
 • 11.2 Usługodawca sporządza i wysyła Klientowi w drodze elektronicznej comiesięczne raporty z efektów oraz zakresu prac wykonanych w ramach realizacji Usługi pakietowej do 14 dni od upływu każdego Okresu Rozliczeniowego. w zależności od zakresu świadczonych na rzecz danego Klienta usług.
 • 11.3 w przypadku wykrycia rozbieżności między przesłanym przez Usługodawcę raportem, a stanem faktycznym, Klient może przesłać drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od wykrycia rozbieżności w czasie trwania danego Okresu Rozliczeniowego lub w terminie do 14 dni od dnia otrzymania raportu za dany Okres Rozliczeniowy, zastrzeżenia poparte odpowiednim dowodem, takim jak zrzut ekranu lub kopia wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.
 • 11.4 Rozbieżności zgłoszone po terminie wskazanym w ust. 10.5. powyżej nie mogą być podstawą do zakwestionowania przez Klienta wysokości wynagrodzenia Usługodawcy należnego za świadczenie Usługi pakietowej.
 • 11.5 w przypadku wykrycia nieprawidłowego działania Zewnętrznych Narzędzi Analitycznych w wyniku działania lub zaniechania Klienta lub osób działających na zlecenie Klienta, z wyłączeniem Usługodawcy, Usługodawca ma prawo do naliczenia wynagrodzenia na poziomie maksymalnej efektywności za dni, w których wystąpiły nieprawidłowości. w przypadku, gdy Umowa nie przewiduje maksymalnego poziomu wynagrodzenia za maksymalny poziom wynagrodzenia przyjmuję się najwyższą wartość wynagrodzenia w okresie miesiąca, jaki został naliczony do dnia wystąpienia nieprawidłowości.

§12. Postanowienia końcowe

 • 12.1 Usługodawca stosuje Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców dostępny na stornie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej.
 • 12.2 Postanowienia Umowy powinny być wykładane w zgodzie z Regulaminem. w przypadku gdy postanowienia Umowy nie dadzą się pogodzić z postanowieniami Regulaminu, przyjmuje się, że wiążąca jest treść Umowy.
 • 12.3 Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikłych lub mogących wyniknąć z realizacji Umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. Zdanie poprzedzające nie znajduje zastosowania do Umów z Konsumentem.
 • 12.4 Klient jest obowiązany do informowania Usługodawcy o zmianie swych danych teleadresowych nie później niż siedem dni od dnia ich zaistnienia, listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy wskazany w ust. 1.1. Regulaminu oraz elektronicznie. Jakiekolwiek pismo wysłane na adres Klienta, wskazany w Umowie jako adres do korespondencji (lub wysłane na inny oficjalnie zgłoszony adres, w tym adres poczty elektronicznej, na nie działający adres poczty elektronicznej, lub przepełnioną elektroniczną skrzynkę pocztową), niepodjęte w terminie przez Klienta lub którego odbioru Klient odmówił lub nieodczytane przez Klienta na jego elektronicznej skrzynce pocztowej uznane będzie za skutecznie doręczone z upływem terminu, w którym Klient był zobowiązany odebrać pismo, albo z dniem, w którym odmówił odbioru pisma, albo z dniem wysłania go drogą elektroniczną przez Usługodawcę. w razie konieczności, Usługodawca będzie mógł doręczyć korespondencję w inny sposób.
 • 12.5 Usługodawca może zmienić Regulamin oraz Cennik bez zgody Klientów w razie zmiany obowiązującego prawa mającej wpływ na zasady świadczenia Usługi pakietowej lub zmiany zasad działania Wyszukiwarek Internetowych lub portali społecznościowych, w szczególności wprowadzonych przez Google Inc. oraz Facebook Inc.
 • 12.6 Klient zostanie powiadomiony o każdej zmianie Regulaminu lub Cennika z trzydziestodniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w Umowie. Klient może odmówić akceptacji zmian poprzez wysłanie przesyłką poleconą, przed upływem terminu wejścia zmian w życie, pisemnego oświadczenia o takiej treści na adres Usługodawcy wskazany w ust 1.1. Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem przez Klienta Umowy w trybie przewidzianym w ust. 4.4. Regulaminu dokonanym z datą wejścia zmian w życie. w takim wypadku nie znajduje zastosowania ust. 4.5. i 4.7. Regulaminu.