Polityka jakości

You are here:

Celem firmy Wolfgraf Sp. z o.o. w zakresie Polityki Jakości jest osiąganie pełnej satysfakcji klienta, który otrzyma produkt SEM Complex lub SEO Complex zgodny z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości i niezawodności, zgodnie z określonym terminem, przy uwzględnieniu wymagań przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych, w sposób sprawny i przyjazny dla klienta, po konkurencyjnych cenach.

Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji klientów i innych stron potencjalnie zainteresowanych świadczoną przez firmę działalnością, przyjęte zostały następujące cele jakościowe:

  • oferowane i dostarczane są jedynie te produkty, które spełniające potrzeby i oczekiwania klienta, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi,
  • odpowiednio wysoki poziom jakości oferowanych [usług/towarów/produktów], firmy decyduje o długotrwałym utrzymaniu jej konkurencyjności.

Określone powyżej cele jakościowe osiągane są poprzez:

  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością firmy w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009 oraz realizowanie niniejszej Polityki Jakości,
    stałą analizę i doskonalenie procesów zachodzących w firmie, prowadzące do poprawy jej działania, zwiększenia produktywności oraz obniżenia kosztów.
  • inicjowanie i doskonalenie współpracy z odbiorcami świadczonych przez firmę świadczeń,
  • ciągłe zwiększanie kwalifikacji osób pracujących w firmie,
  • ciągłe komunikowanie i uświadamianie polityki i celów jakości na wszystkich istniejących w firmie poziomach zarządzania, a także dla wszystkich stanowisk.

Odpowiedzialność za osiąganie odpowiedniej jakości realizowanych świadczeń dotyczy każdego pracownika firmy i osiągany jest przez odpowiedni podział zadań i kompetencji pracowniczych.

Prezes zarządu odpowiedzialny jest za ustanowienie, kontynuowanie polityki jakości oraz zapewnienie warunków do jej realizacji w taki sposób, aby każdy pracownik firmy mógł w pełni angażować się w osiąganie ustalonych celów jakości.

Ustanawiając niniejszą Politykę Jakości, Prezes zarządu firmy deklaruje osobiste zaangażowanie w tworzenie warunków do jej realizacji we wszystkich obszarach działań, oraz osiąganie przyjętych celów jakości. Prezes zarządu wraz z pracownikami zobowiązują się do utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009.